I speak
and my currency is


Stratejik Plan:Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

Kuruluşların;

 • Orta ve uzun vadeli amaçlarını,
 • Temel ilke ve politikalarını,
 • Hedef ve önceliklerini,
 • Performans ölçütlerini,
 • Bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri ve
 • Kaynak dağılımlarını içeren plandır

Stratejik Plan:

 • Sonuçların planlanmasıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır.
 • Gerçekçidir.
 • Kaliteli yönetimin aracıdır. (Süreç ve yaklaşım).
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 • Bir şablon değildir.
 • Salt bir belge değildir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.
 • Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
 • Fark yaratmaktır.

Stratejik Planın Amaçları:

 • Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak,
 • Nitelikli kamu hizmeti sunmak,
 • Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak,
 • Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek,
 • Toplumsal beklentileri karşılamak,
 • Yaşam kalitesini arttırmak,
 • Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

Stratejik Planlamayı doğru hazırlayabilmek için öncelikle bazı terimleri iyi bilmek gerekir.

Stratejik Planlama Terimler Sözlüğü

 • İşletme
 • Yönetim
 • İşletme Yönetimi
 • Strateji
 • Stratejik Yönetim
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Stratejik Yönetim Bilinci
 • Stratejik Plan
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Durum Analizi
 • PEST Analizi
 • Paydaş
 • SWOT (GZFT) Analizi
 • TOWS (TFZG) Matrisi
 • Vizyon
 • Misyon
 • Temel Değerler (İlkeler)
 • Politika
 • Tema
 • Amaç
 • Stratejik Amaç
 • Stratejik Hedef
 • Temel Stratejik Gösterge
 • Aksiyon (Eylem)
 • Uygulama
 • Performans
 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • İzleme 
 • Kilit (Kritik) Başarı Faktörleri

İşte tüm bu terimlerin ve detaylı bir 5 Yıllık Stratejik Planlama Rehberinin nasıl oluşturulması gerektiğinin anlatıldığı “Adım Adım Stratejik Planlama Rehberi” dokümanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Sepet

Back to Top